Лаборатория по лазерна безопасност

 

Лабораторията разполага със съвременна апаратура за измерване на основните технически и физични характеристики на лазерното лъчение в максимално широк спектрален и времеви диапазон.

Апаратурата позволява прецизно измерване на мощността и енергията на лазерното излъчване, генерирано от практически всякакви лазерни източници от обхвата на международните стандарти по лазерна безопасност.

Измерителната апаратура OPHIR, Израел,е окомплектована с детектори на лъчева мощност и енергия със следните характеристики:

Спектрален диапазон - от 190 нм до 20 мкм.

Измервана мощност от 10-9 Вт. до 3 Вт.

Измервана енергия от 10-9 Дж. до 2 Дж.

Точност от +/- 3 до 7%

 

Разполагаме и с прибори за измерване на средна и висока лъчева мощност в:

Спектрален диапазон - от 0,2 до 20 мкм.

Измерителен диапазон - от 200 Вт. до 10 кВт.

 

а също и с:

 Апаратура за спектрални измервания:

Спектрометър модел HR4000CG за UV-NIR, производител Ocean Optics

 

Апаратура за дозиметричен контрол

Лазерен дозиметър "Ладин", производител Туламашзавод АК

 

Лабораторията изпълнява услуги за:

  • тестване на лазери и лазерно оборудване за съответствие със стандарта за лазерна безопасност;
  • обучение на персонал за безопасна работа с лазерно оборудване;